สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสบเมย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 21 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 22 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 23 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 24 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 30 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย 31 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ