สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สะเรียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 28 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 23 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 2 ตุลาคม 2562 30 19 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 9 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 17 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 6 พฤศจิกายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 7 พฤศจิกายน 2562 50 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 8 พฤศจิกายน 2562 35 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 พฤศจิกายน 2562 30 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 26 ธันวาคม 2562 50 36 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 ธันวาคม 2562 50 22 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 14 กุมภาพันธ์ 2563 50 35 รายชื่อ