สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สะเรียง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 28 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 2 ตุลาคม 2562 30 4 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 23 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 30 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 20 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง 27 พฤศจิกายน 2562 30 0 รายชื่อ