สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 14 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 21 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้านทุ่งโป่ง 29 สิงหาคม 2562 25 24 รายชื่อ
4. ศาลาวัดแม่ฮี้ 4 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 11 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 17 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
7. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาจลองใหม่ 25 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
8. ศาลาวัดแม่นาเติงใน 2 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ