สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้านทุ่งโป่ง 29 สิงหาคม 2562 25 24 รายชื่อ
2 ศาลาวัดแพมกลาง 5 พฤศจิกายน 2562 50 26 รายชื่อ
3 ศาลาวัดแม่นาเติงใน 2 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4 ศาลาวัดแม่ฮี้ 4 กันยายน 2562 22 22 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 11 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 17 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 26 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งยาวใต้ 27 กันยายน 2562 55 45 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาจลองใหม่ 25 กันยายน 2562 52 52 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 14 สิงหาคม 2562 15 15 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 21 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 9 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปาย 23 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ