สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุนยวม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 17 กันยายน 2562 14 14 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 18 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 19 กันยายน 2562 21 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 23 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 24 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 25 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม 30 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ