สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 10 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 12 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ