สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอยหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 1 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. หนองป่าก่อ 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 10 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 12 กันยายน 2562 60 31 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 25 กันยายน 2562 50 25 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 10 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 17 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 24 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง 31 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ