สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 22 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 12 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ