สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ลาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 8 สิงหาคม 2562 60 42 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 15 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 22 สิงหาคม 2562 60 51 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 29 สิงหาคม 2562 60 59 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 5 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 12 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 3 ตุลาคม 2562 60 48 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 10 ตุลาคม 2562 60 46 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว 17 ตุลาคม 2562 60 52 รายชื่อ