สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขุนตาล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 4 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 11 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 13 กันยายน 2562 23 23 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล2 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ