สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงแก่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น 9 กันยายน 2562 70 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม 11 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ 11 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลม่วงยาย 13 กันยายน 2562 70 52 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลหล่ายงายงาว 10 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ