สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพญาเม็งราย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 16 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 18 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 19 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 20 กันยายน 2562 40 32 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย1 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ