สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงป่าเป้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 18 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ