สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่สาย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 สิงหาคม 2562 15 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 6 กันยายน 2562 10 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 10 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 10 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 8 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 22 ตุลาคม 2562 10 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 5 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 19 พฤศจิกายน 2562 10 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 10 ธันวาคม 2562 10 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย 24 ธันวาคม 2562 10 0 รายชื่อ