สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงแสน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 1 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 2 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12. วัดสันธาตุ ม.4 ต.โยนก 19 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
13. วัดสันธาตุ ม.4 ต.โยนก 20 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 23 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ