สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่จัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 13 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6. ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 16 กันยายน 2562 90 89 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 17 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
8. ห้องประชุมเทศบาลท่าข้าวเปลือก 18 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 19 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
10. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 20 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 26 กันยายน 2562 24 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ