สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าแดด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 9 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 11 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 13 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 17 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 19 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 23 กันยายน 2562 40 24 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอป่าแดด 24 กันยายน 2562 80 45 รายชื่อ