สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 6 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 10 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 13 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน 17 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ