สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทิง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 3 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 4 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 11 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 12 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 17 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 18 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 9 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 23 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 30 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ