สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 16 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 สิงหาคม 2562 5 5 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 23 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 26 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 30 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 13 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 16 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
10. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 17 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 18 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
12. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 20 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
14. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 23 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
16. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 27 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
17. สนง.เกษตรอำเภอเวียงชัย 7 ตุลาคม 2562 20 8 รายชื่อ