สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเชียงราย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 13 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 กันยายน 2562 56 54 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 18 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 กันยายน 2562 70 60 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 20 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 26 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 27 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ