สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูกามยาว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.อำเภอภูกามยาว 2 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 15 สิงหาคม 2562 0 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ