สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูซาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 27 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 5 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 6 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 9 กันยายน 2562 70 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 10 กันยายน 2562 70 12 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 11 กันยายน 2562 60 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 12 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 13 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 16 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 17 กันยายน 2562 60 41 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 18 กันยายน 2562 80 63 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 60 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 23 กันยายน 2562 55 37 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ