สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ใจ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 21 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. หอประชุมหมู่ 12 ต.ศรีถ้อย 6 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. หอประชุมหมู่ที่8ต.ศรีถ้อย 12 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 26 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ