สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 15 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 27 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 2 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 3 กันยายน 2562 100 180 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 4 กันยายน 2562 120 166 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 6 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 11 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปง 12 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
10. หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
11. หอประชุมหมู่ 8 ต.ขุนควร 17 กันยายน 2562 120 77 รายชื่อ
12. หอประชุมหมู่ที่ 12 ตำบลปง 18 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
13. หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 20 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลงิม 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
15. เทศบาลตำบลงิม 23 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ