สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอกคำใต้

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 20 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 2 กันยายน 2562 100 42 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 3 กันยายน 2562 100 25 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 4 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ