สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงม่วน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 30 60 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 30 60 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 30 60 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 30 50 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 40 80 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 40 80 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 40 29 รายชื่อ