สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงคำ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 14 สิงหาคม 2562 51 51 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 21 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 28 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 29 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 30 สิงหาคม 2562 51 51 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5 กันยายน 2562 50 38 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 51 51 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 54 54 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 52 48 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 50 48 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 3 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ