สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจุน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 6 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 8 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 13 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจุน 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอจุน 2 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอจุน 17 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ