สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพะเยา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 7 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 14 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 21 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 3 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 10 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 17 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 24 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ