สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 6 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 13 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 23 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 30 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 6 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 13 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 18 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 19 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 20 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 24 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 25 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 27 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 2 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 3 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 4 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 9 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 11 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ