สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันติสุข

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 สิงหาคม 2562 40 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 6 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 8 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 9 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 15 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ