สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาหมื่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 20 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 27 สิงหาคม 2562 45 44 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 29 สิงหาคม 2562 50 44 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 กันยายน 2562 40 26 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 กันยายน 2562 57 56 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 กันยายน 2562 59 58 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 กันยายน 2562 46 42 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 17 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 23 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 24 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 1 ตุลาคม 2562 40 38 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 ตุลาคม 2562 40 1 รายชื่อ