สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงกลาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 8 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. สนง.เกษตรอำเภอเชียงกลาง(คุณสุเมธ) 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. สนง.เกษตรอำเภอเชียงกลาง(คุณสุเมธ) 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ