สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งช้าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมหมู่ 10 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 28 สิงหาคม 2562 100 40 รายชื่อ
2. หอประชุมหมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
3. หอประชุมหมู่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 5 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
4. หอประชุมหมู่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 9 กันยายน 2562 80 70 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 19 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ