สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงสา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 23 กรกฎาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 5 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 6 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 19 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 20 สิงหาคม 2562 60 2 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ 21 สิงหาคม 2562 150 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 27 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 2 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 3 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 9 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 10 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20. ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 12 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง 13 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
26. เทศบาลตำบลขึ่ง 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 17 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 23 กันยายน 2562 60 16 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 24 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง 24 กันยายน 2562 80 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 26 กันยายน 2562 50 63 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 30 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 1 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 7 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 8 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 15 ตุลาคม 2562 60 1 รายชื่อ