สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงสา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้ตำบลส้าน หมู่ 3 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 5 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 20 สิงหาคม 2562 60 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 10 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 12 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 13 กันยายน 2562 55 55 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 23 กันยายน 2562 60 16 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 24 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 26 กันยายน 2562 50 63 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา 15 ตุลาคม 2562 60 1 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง 13 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลขึ่ง 16 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ