สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าวังผา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 1 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 สิงหาคม 2562 60 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 สิงหาคม 2562 60 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 13 สิงหาคม 2562 60 35 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 20 สิงหาคม 2562 60 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 11 กันยายน 2562 60 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 16 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 17 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 18 กันยายน 2562 20 2 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 19 กันยายน 2562 80 112 รายชื่อ