สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 12 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 26 กันยายน 2562 150 139 รายชื่อ