สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านหลวง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 28 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 23 สิงหาคม 2562 150 150 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 4 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ