สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่จริม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 5 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 7 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 20 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 21 สิงหาคม 2562 50 5 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 22 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 28 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 5 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. หอประชุมบ้านนาเซีย หมู่ที่ 2 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 6 กันยายน 2562 73 73 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. หอประชุมบ้านน้ำปาย ม.1 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 10 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
33. หอประชุมบ้านน้ำว้า หมู่ 5 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 12 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 20 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 2 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 3 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ