สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองน่าน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 6 สิงหาคม 2562 100 46 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 7 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน 3 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
8. หอประชุมบ้านนาผา หมู่ 3 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน 3 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
9. หอประชุมบ้านซาวหลวง หมู่ 5 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน 5 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ