สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองม่วงไข่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศพก.หนองม่วงไข่ 1 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี 2 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม 5 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด 7 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว 9 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. ศพก.หนองม่วงไข่ 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. ศพก.หนองม่วงไข่ 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. ศพก.หนองม่วงไข่ 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. ศพก.หนองม่วงไข่ 2 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
12. ศพก.หนองม่วงไข่ 3 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
13. ศพก.หนองม่วงไข่ 4 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
14. ศพก.หนองม่วงไข่ 5 กันยายน 2562 100 29 รายชื่อ
15. ศพก.หนองม่วงไข่ 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. ศพก.หนองม่วงไข่ 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. ศพก.หนองม่วงไข่ 11 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ
18. ศพก.หนองม่วงไข่ 12 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
19. ศพก.หนองม่วงไข่ 13 กันยายน 2562 100 48 รายชื่อ