สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังชิ้น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สาลาประชาคมบ้านป่าม่วง 17 กันยายน 2562 100 6 รายชื่อ
2 หอประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น 11 กันยายน 2562 200 148 รายชื่อ
3 หอประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น 12 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 19 สิงหาคม 2562 80 79 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 23 กันยายน 2562 150 65 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน 30 กันยายน 2562 200 55 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 5 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 19 สิงหาคม 2562 150 86 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 19 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น 30 กันยายน 2562 100 11 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 28 สิงหาคม 2562 40 24 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 16 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 18 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ