สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 9 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน 5 กันยายน 2562 85 83 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องถ่าน ม.2 ต.ห้วยหม้าย 7 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 22 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ