สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาไร่เดียว ม.4 ต.เตาปูน 5 กันยายน 2562 85 83 รายชื่อ
2. ศาลาเอนกประสงค์บ้านร่องถ่าน ม.2 ต.ห้วยหม้าย 7 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
3. ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.แดนชุมพล 9 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 11 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 18 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง 22 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ