สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเด่นชัย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 6 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย 14 สิงหาคม 2562 90 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย 22 สิงหาคม 2562 90 0 รายชื่อ
4. ศพก.ตำบลแม่จั๊วะ 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย 29 สิงหาคม 2562 90 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 10 กันยายน 2562 80 63 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย 10 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
8. อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 11 กันยายน 2562 70 69 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 24 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
11. อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12. อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ