สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสูงเม่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกวาง 19 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมเทศบาลตำบลสูงเม่น 20 สิงหาคม 2562 35 0 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกวาง 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกวาง 21 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
6. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย 22 สิงหาคม 2562 44 0 รายชื่อ
7. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเม่น 27 สิงหาคม 2562 26 0 รายชื่อ
10. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย 29 สิงหาคม 2562 45 0 รายชื่อ
11. วัดค่างาม ตำบลดอนมูล 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. วัดค่างาม ตำบลดอนมูล 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 4 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย 5 กันยายน 2562 37 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 9 กันยายน 2562 52 0 รายชื่อ
18. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย 9 กันยายน 2562 27 0 รายชื่อ
19. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเม่น 10 กันยายน 2562 42 0 รายชื่อ
20. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมูล 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
22. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย 10 กันยายน 2562 22 0 รายชื่อ
23. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมูล 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวฝาย 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. วัดวังวน ตำบลสบสาย 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
28. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสูงเม่น 17 กันยายน 2562 42 0 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
30. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
32. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย 19 กันยายน 2562 34 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
34. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 23 กันยายน 2562 56 16 รายชื่อ
35. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวฝาย 24 กันยายน 2562 32 0 รายชื่อ
36. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย 26 กันยายน 2562 21 0 รายชื่อ