สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสูงเม่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ 25 กันยายน 2562 60 54 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกวาง 23 กันยายน 2562 70 65 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย 24 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 23 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสูงเม่น 26 กันยายน 2562 52 51 รายชื่อ
6 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 30 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
7 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 30 กันยายน 2562 28 27 รายชื่อ
8 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 26 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล 26 กันยายน 2562 38 38 รายชื่อ