สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 13 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
2. หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 18 กันยายน 2562 100 10 รายชื่อ
3. หอประชุมเอราวัณ 12 กันยายน 2562 400 311 รายชื่อ
4. หอประชุมเอราวัณ 19 กันยายน 2562 400 321 รายชื่อ
5. หอประชุมเอราวัณ 20 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
6. หอประชุมเอราวัณ 24 กันยายน 2562 260 255 รายชื่อ
7. หอประชุมเอราวัณ 25 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ