สรุปยอดห้องอบรม อำเภอร้องกวาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร้องกวาง 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ 23 กันยายน 2562 80 58 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งคั๊วะหมู่ 8 ตำบลไผ่โทน 5 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 25 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ หมู่ 2 ตำบลแม่ยางตาล 5 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแก๊ต หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง 2 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยโรงนอกหมู่ 3 ตำบลห้วยโรง 22 กันยายน 2562 80 68 รายชื่อ
8 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง หมู่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ 4 กันยายน 2562 35 33 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 ตำบลร้องเข็ม 12 กันยายน 2562 35 32 รายชื่อ
10 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา (อบรม) อำเภอร้องกวาง 1 พฤศจิกายน 2562 400 103 รายชื่อ
11 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 2 กันยายน 2562 250 84 รายชื่อ
12 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 3 กันยายน 2562 250 66 รายชื่อ
13 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 4 กันยายน 2562 250 83 รายชื่อ
14 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 5 กันยายน 2562 250 58 รายชื่อ
15 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 6 กันยายน 2562 250 64 รายชื่อ
16 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 9 กันยายน 2562 150 78 รายชื่อ
17 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 10 กันยายน 2562 150 76 รายชื่อ
18 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 11 กันยายน 2562 150 91 รายชื่อ
19 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 13 กันยายน 2562 150 58 รายชื่อ
20 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 16 กันยายน 2562 150 49 รายชื่อ
21 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง 30 สิงหาคม 2562 200 214 รายชื่อ
22 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 2 ธันวาคม 2562 200 50 รายชื่อ
23 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 1 17 กันยายน 2562 400 211 รายชื่อ
24 หอประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง (ทุ่งศรี) 2 18 กันยายน 2562 400 187 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง 2 13 สิงหาคม 2562 30 7 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 11 กันยายน 2562 35 30 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง 23 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ