สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองแพร่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. เทศบาลตำบลป่าแมต 10 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
2. เทศบาลสวนเขื่อน 12 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
3. เทศบาลสวนเขื่อน 13 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลแม่หล่าย 16 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย 16 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
6. อบต.นาจักร 17 กันยายน 2562 80 61 รายชื่อ
7. อบต.ห้วยม้า 18 กันยายน 2562 60 45 รายชื่อ
8. อบต.ท่าข้าม 19 กันยายน 2562 80 58 รายชื่อ
9. อบต.นาจักร 23 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
10. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. อบต.ห้วยม้า 25 กันยายน 2562 60 40 รายชื่อ