สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทองแสนขัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง 19 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ