สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลับแล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 12 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 19 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 9 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 16 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 23 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 30 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 7 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 14 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 21 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 23 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 28 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 30 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ